Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego beatbike.pl

Art. 1 Postanowienia ogólne:

 1. Administratorem i właścicielem Sklepu Internetowego Beat Bike, działającym pod adresem www.beatbike.pl jest Beat Bike Krzysztof Kwiatkowski z siedzibą na ul. Bora Komorowskiego 18a, 03-982 Warszawa, NIP: 9621916516.
 2. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży, za pośrednictwem witryny Sklepu Internetowego Beat Bike, działającego pod adresem: www.beatbike.pl.
 3. Ponadto Regulamin określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika, przez Administratora.
 4. Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni tygodnia, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługa sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 19 pod numerem telefonu 22 673 82 82, pod adresem e-mail: info@beatbike.pl , jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt”.

Art. 2 Definicje użyte w regulaminie: 

 • Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Beat Bike Krzysztof Kwiatkowski pod adresem elektronicznym www.beatbike.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) dokonywać zakupów towarów dostępnych w sklepie;
 • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep Internetowy Beat Bike – Beat Bike Krzysztof Kwiatkowski z siedzibą w Warszawie
 • Administratorem Danych - rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.);
 • Strona Internetowa – adres elektroniczny -www.beatbike.pl, pod którym działa Sklep Internetowy;
 • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
 • Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczone przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;
 • Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu;
 • Towar - artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym;
 • Usługa – odpłatna działalność świadczona przez Administratora w ramach Sklepu Internetowego drogą elektroniczną (za pośrednictwem Internetu), polegającą na sprzedaży Towarów;
 • Klient – użytkownik Sklepu Internetowego, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym poprzez wybór Towaru wraz z podaniem swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, następnie zatwierdzonego i przyjętego do realizacji wraz z zapłatą ceny bądź osoba, która dokonała zakupu Towaru w Sklepie Internetowym bez rejestracji, z podaniem swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz poprzez zatwierdzenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji wraz z zapłatą ceny;
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Beat Bike skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz Towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane dotyczące Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, rozmiar produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, dokonanie wyboru sposobu płatności, itp.;
 • Strona produktu – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 • Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

Art. 3 Rejestracja i logowanie, warunki korzystania

 1. Sklep Internetowy świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Zamówienie Towaru jest możliwe jedynie przez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Klienta, poprzez zaznaczanie odpowiedniej rubryki na Stronie Sklepu Internetowego w czasie dokonywania zamówienia.
 4. Klient w chwili zaakceptowania niniejszego Regulaminu jest związany jego treścią.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, by Sklep Internetowy funkcjonował w sposób ciągły. Administrator zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym Administrator informuje ogłoszeniem na Stronie Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności Towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze, ilości itd. Informacja o czasowej niedostępności Towaru udostępniona będzie na Stronie Sklepu Internetowego.
 7. Sklep Internetowy oraz poszczególne jego elementy, w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, baza danych oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest własnością Administratora.
 8. Towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 9. Zdjęcia prezentujące Towary umieszczone na stronie Sklepu Internetowego mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu Towaru ani nie pokazywać wszystkich szczegółów.
 10. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe po dokonaniu Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu (Zakupy poprzez Rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych (Zakupy bez Rejestracji).
 11. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Użytkowników z usług sprzedaży oferowanych przez Administratora w ramach Sklepu Internetowego wymaga posiadania komputera z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanym oprogramowaniem i przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze, przy czym korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu Internetowego może być uzależnione od instalacji oprogramowania, np. typu Java, Java Script itp.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną usługą, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi sprzedaży.
 13. Administrator zapewnia również korzystanie przez Użytkowników z usług oferowanych przez niego w Sklepie Internetowym, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na w/w usługę, w szczególności przy wykorzystaniu odpowiednich technik kryptograficznych.
 14. Jednym z podstawowych zagrożeń osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, a więc korzystających ze Sklepu Internetowego, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, jak np. wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował. Administrator informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora, jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Administratora rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje idealne zabezpieczenie, chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 15. Administrator oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 16. W celu dokonania Rejestracji należy na stronie internetowej www.olsh.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, datę urodzenia oraz hasło.
 17. Warunkiem Rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora, Beat Bike danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 18. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj się”.
 19. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 3.17 Administrator prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą potwierdzenie oświadczenia woli w postaci Rejestracji.
 20. Po dokonaniu Rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie Rejestracji adresu email jako loginu oraz hasła.
 21. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może dokonywać zmian danych oraz zmian hasła.
 22. Klient w każdej chwili może złożyć dyspozycję likwidacji założonego Konta oraz usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 12 niniejszego Regulaminu, przesyłając ją na adres e-mailowy info@beatbike.pl bądź w inny możliwy sposób. Złożenie dyspozycji wymaga zachowania formy pisemnej.

Art. 4 Składanie zamówień

 

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Klient składa zamówienie, uruchomiając na stronie produktu link ukryty pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówieni oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy, adres, adres dostawy. Dokonując zakupu bez rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego i zaakceptować jego treść oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  • W Koszyku Klient wskazuje:
  • zamawiany towar
  • ilość
  • adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  • adres elektroniczny (e-mail) i telefon kontaktowy;
  • sposób dostawy;
  • sposób płatności.
 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Z chwilą otrzymania od Administratora potwierdzenia na wskazany przez Klienta adres e-mail Klient zawiera z Administratorem umowę sprzedaży Towarów objętych zamówieniem- Dzień Zawarcia Umowy.
 4. Czynność złożenia zamówienia, a więc tym samym zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Na adres email wskazany podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
 6. Rozwiązanie umowy sprzedaży przez Klienta może nastąpić w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie w formie odstąpienia od umowy.
  • Rozwiązanie umowy sprzedaży przez Beat Bike Krzysztof Kwiatkowski może nastąpić w przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony Towar:
  • w terminie 3 dni od dnia Zawarcia Umowy, w przypadku zapłaty przelewem elektronicznym przez system PayU lub zwykłym przelewem na rachunek bankowy;
  • w przypadku niedokonania zapłaty za Towar przy odbiorze, przy wyborze opcji płatność gotówką przy odbiorze.
 7. W przypadku rozwiązania umowy w postaci odstąpienia od umowy Beat Bike Krzysztof Kwiatkowski oraz Klient zobowiązani są zwrócić wzajemne świadczenia, a umowę uważa się za niezawartą.
 8. Klient nie ma możliwości składania zamówień z pominięciem strony sklepu internetowego.

Art. 5 Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http:/www.beatbike.pl i oferuje Towary znajdujące się w aktualnej ofercie Beat Bike za pośrednictwem Internetu.
 2. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Podawane przez Sklep Internetowy procentowe wartości promocji lub przecen cen detalicznych są wartościami przybliżonymi.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Towarów, znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na Stronie Internetowej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 5. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest cena podana na Stronie Internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta. Ceny wskazane w chwili złożenia zamówienia nie podlegają negocjacji.
  • Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym Towarze na Stronie Internetowej:
  • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

Art. 6 Formy płatności i dostawy

 • Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
 • gotówką przy odbiorze
 • e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU,
 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy.
  1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem wybranej firmy spedycyjnej.
  2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Administratora mailowo, na adres: info@beatbike.pl lub telefonicznie, na numer: 22 673 82 82, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy Towarów objętych takim zamówieniem.
  4. Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu.

Art. 7 Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych Towarów do Klienta.
 2. Administrator zobowiązuje się w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania zamówienia potwierdzić drogą elektroniczną dane dotyczące zamówienia oraz dostępność wybranego Towaru oraz czas jego realizacji.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od potwierdzenia zamówienia przez Administratora, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni po złożeniu przez Klienta zamówienia, o którym mowa w art. 4 ust. 4.3 niniejszego Regulaminu.
 4. Jeżeli Administrator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną.
 5. W wypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Administrator poświadczy na piśmie zwrot świadczenia.

Art. 8 Wymiana towaru

 1. W celu dokonania wymiany Towaru/Towarów Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza wymiany i do przesłania wraz z Towarem i paragonem fiskalnym na adres Sklep rowerowy Beat Bike, ul. Bora Komorowskiego 18a, 03-982 Warszawa z dopiskiem "WYMIANA E-SKLEP".
 2. Formularz wymiany dostępny jest na Stronie Sklepu Internetowego za pomocą odpowiedniego linku umożliwiającego jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Wymianie podlega tylko rozmiar lub kolor danego produktu.
 4. Wymieniany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi posiadać nienaruszoną plombę metki.
 5. Towar wymienić można w terminie 30 dni od daty odebrania przesyłki.

Art. 9 Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać na adres Sklep rowerowy Beat Bike, ul. Bora Komorowskiego 18a, 03-982 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA E-SKLEP”.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Administratora reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest na Stronie Sklepu Internetowego za pomocą odpowiedniego linku umożliwiającego jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Klient składając reklamację może żądać nieodpłatnej naprawy Towaru albo wymiany Towary na nowy, chyba że naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, wtedy Klient ma prawo do żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Koszt przesłania towaru po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Klienta, po uprzednim udokumentowaniu tych kosztów przez Klienta, pokrywa Administrator.
 6. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od momentu otrzymania Towaru.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Administrator naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy, obniży cenę lub zwróci wartość zakupionego towaru.
 8. Klient traci uprawnienia przewidziane w niniejszym artykule, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Administratora i nie zgłosi swoich roszczeń, co do sposobu załatwienia reklamacji.

Art. 10 Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru zakupionego w Sklepie Internetowym.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 10.1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać na adres Sklep rowerowy Beat Bike, ul. Bora Komorowskiego 18a, 03-982 Warszawa, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest na Stronie Sklepu Internetowego za pomocą odpowiedniego linku umożliwiającego jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Udostępnienie przez Administratora wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 10.2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pod warunkiem, że oświadczenie zawierać będzie dane wskazane w powyższym formularzu.
 5. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 10.1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
 6. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów w stanie niezmienionym, z nienaruszoną plombą metki, wraz z paragonem fiskalnym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Sklep rowerowy Beat Bike, ul. Bora Komorowskiego 18a, 03-982 Warszawa.
 8. Administrator nie przyjmuje przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 9. Koszt zwrotu towaru ponosi Konsument.

Art. 11 Dane osobowe

 1. W trakcie Rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym oraz osobną zgodę dla celów marketingowych.
 2. Klient może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Administratora akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili Rejestracji.
  • Po zakończeniu korzystania z usługi lub złożenia dyspozycji likwidacji konta, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta:
  • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi Sklepu Internetowego;
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą Klienta;
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania przez Klienta z usługi - niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami;
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.
 3. Administrator jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.
 4. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
 5. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w ust. 12.8, Administrator udziela na piśmie.
  • Prawo do informacji, o której mowa w ust. 12.7 powyżej obejmuje prawo:
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
  • podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
  •  
  • Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Beat Bike jest obowiązany, w terminie 30 (trzydziestu) dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji, odnośnie jej danych osobowych, a w szczególności podać w formie zrozumiałej:
  • jakie dane osobowe zawiera zbiór,
  • w jaki sposób zebrano dane,
  • w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
  • w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.
 6. Dokonując Rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych przez Beat Bike w celach związanych z realizacją zamówienia oraz celami marketingowymi. Zgoda na powierzenie przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna.
 7. Zgodne z w/w ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu dokonania czynności, o których mowa powyżej Klient kontaktuje się z Administratorem na adres e-mailowy: info@beatbike.pl lub w inny dowolny sposób.
 8. Beat Bike jest Administratoraem Danych, o którym mowa w art. 7 pkt 4 wymienionej w ust. 12.3 niniejszego Regulaminu ustawy.
 9. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 10. Zapis powyższy odnosi się również do Klienta, dokonującego Zakupu Towaru bez Rejestracji.

Art. 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Beat Bike w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i są chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na Stronie Internetowej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na Stronie Internetowej Sklepu.